جستجوی کارمندان


برای پیدا کردن کارمند مورد نظر می‌توانید نام، نام خانوادگی، محل کار یا عنوان شغل فرد را در جعبه زیر بنویسید. حداقل بایستی سه کاراکتر بنویسید تا جستجو انجام شود.

جستجو:
نام خانوادگی نام محل کار عنوان شغلی تلفن
تابش عرفان
دانشکده کسب و کار و اقتصاد
کارشناس آموزش گروه مدیریت بازرگانی، اقتصاد، حسابداری، مدیریت بازرگانی 31222103
آب شیرینی محمد رضا
مدیریت امور بین الملل و دانشجویان غیرایرانی
کارشناس امور بين الملل و دانشجويان غير ايراني 31222580
آبشیرینی عبدالرسول معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه
کارشناس برنامه‌ریزی و بودجه 31222015
آدین سکینه
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس آزمایشگاه شیمی 31223356
آدینی آزیتا معاونت فرهنگي و دانشجويي
مدیریت فرهنگی، اجتماعی و امور داوطلبانه
کارشناس امور فرهنگي 31222090
آذرپرا اصغر
مدیریت امور حقوقی
کارشناس امور حقوقي
آذرپرا خسرو
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس امور مالی و امین اموال 31221310
آذری احمد
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
رئیس دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی 31222601
آذین رضا
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
معاون پژوهش، فناوري و بين الملل دانشکده نفت، گاز و پتروشيمي 31222657
آرامون حمزه معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
مسئول ثبت دبيرخانه مرکزي 31222044
آرامون احمد معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
مسئول دبيرخانه آموزش 31222271
آزادنیا سعید معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
اداره تدارکات و پشتیبانی
متصدي امور انبار 31222329
احشمه علیرضا
دفتر ریاست و روابط عمومی
متصدي نقليه حوزه رياست
احمدپور فاطمه معاونت آموزشی
مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی
رئيس اداره استعداد هاي درخشان و امور هيأت علمي
احمدزاده عباس معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
سرپرست خوابگاه
احمدی غلامرضا
دانشکده مهندسی جم
رئیس دانشکده مهندسی جم
احمدی حیدر
دانشکده کسب و کار و اقتصاد
مدیر گروه مدیریت بازرگانی 31222110
احمدی گلنار معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
کارشناس خدمات آموزشی
احمدی امیرحسین
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
مدیر گروه علوم و فناوری زیستی
احمدی غلامرضا
دانشکده مهندسی جم
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
احمدی خداکرم معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
مسئول دبيرخانه امور مالي 31222030
احمدی ایران معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
کارشناس ثبت نام پذيرش 31222064
احمدی برازجانی علی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس امور دانشجویی 31221330
احمدی نسب غلامرضا
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کارشناس مسئول، کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده، کارشناس گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی 31222111
اردست خدیجه معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
کارشناس امور مالي(امور کارکنان) 31222080
اسماعيل زاده مجتبی
آزمایشگاه مرکزی
رئيس آزمايشگاه مرکزي
اسماعیلی یدالله
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس امور مالی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221336
اسمعیل‌پور فاطمه
گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
کارشناس دفتر نظارت
اشکپورمطلق مریم
مدیریت امور بین الملل و دانشجویان غیرایرانی
کارشناس امور بین الملل و دانشجویان غیرایرانی 31222582
اصبعی محمدرضا معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
کارشناس تحصيلات تکميلي 31222068
اصبعی عبدالکریم معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
مسئول امور نقليه 31222253
افشار عبدالصمد معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
اداره تدارکات و پشتیبانی
کارشناس مسئول اداره تدارکات 31222248
افشاری محمود
معاونت آموزشی
معاون آموزشي
اکبرزاده شهرام معاونت فرهنگي و دانشجويي
اداره تربیت بدنی
کارشناس تربيت بدني
اکمیول حیدر معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول امور مالي معاونت دانشجويي
اکمیول صفدر معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
کارشناس امور مالي 31222080
الهیاری حسن
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مدیر گروه تاریخ
امیربندی رضا
دانشکده هنر و معماری
کارپرداز دانشکده 31221502
امیری روح الله
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
کارشناس آزمایشگاه برق 31222755
امیری داریوش معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
کارشناس آموزش 31222378
امیری شهین معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
کارشناس امور مالي 3122203
امیری محمدعلی معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت طرح‌های عمرانی
کارشناس تاسيسات دفتر فني و نظارت بر طرح‌هاي عمراني 31222334
انجمن بیژن
مدیریت امور حقوقی
کارشناس امور حقوقي 31222288
انصاری مریم معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت طرح‌های عمرانی
کارشناس عمراني دفتر فني و نظارت بر طرح‌هاي عمراني 31222054
انصاری عبدالحسین معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
رئيس اداره اعتبارات و تنظيم حساب ها 31222422
ایزدپناه امیرعباس معاونت آموزشی
مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی
مدیر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش
ایزدی حقیقی عباس
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مسئول خوابگاه دانشکده کشاورزی 31221192
ایمانی غلامرضا
دانشکده مهندسی
مدیر گروه مهندسی مکانیک
ایمانی مرجان معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
کارشناس امور مالي 31222038
باغویی صاحبجان
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
کارشناس گروههای ریاضی و آمار 31222754
بالوئی جام خانه هادی
دانشکده کسب و کار و اقتصاد
مدیر گروه مدیریت صنعتی 31222375
بحرانی سید حسین معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
مسئول دفتر اداره نقليه
بحرانی حسین معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
کارپرداز معاونت دانشجويي
بحرانی حمید معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
متصدي خدمات نقيله
بحرانی سیده سمیه معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
کارشناس امور اداري 31222036
بحرانی زاده عباس معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
اداره تدارکات و پشتیبانی
متصدي امور انبار
بحری خداداد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مدیر گروه زبان و ادبیات عربی 31222112
بردستانی آمنه
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مسئول خوابگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221150
بردیده هادی معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي
بردیده حمید معاونت فرهنگي و دانشجويي
اداره تربیت بدنی
مدير تربيت بدني
برزویی امید معاونت فرهنگي و دانشجويي
اداره تربیت بدنی
کارشناس تربيت بدني
برومندزاده عبدالمهدی معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي
بهرامی مرجان معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه
کارشناس تشکيلات و تحول اداري 3122242
بهشتیان منصوره معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
کارشناس امین اموال 31222046
بهمیاری احسان
دانشکده مهندسی
مدیر گروه مهندسی دریا 31222169
بهی محمد
دانشکده کسب و کار و اقتصاد
کارشناس اجرایی و مسئول دفتر 31222100
بی باک حسن
دانشکده مهندسی جم
متصدی نقلیه دانشکده
پاپری مقدم محمدجواد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس امور مالی دانشکده کشاورزی 31221306
پاکار معصومه
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس آزمایشگاه شیمی 31223356
پاکیزه روح اله معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه
رئيس گروه برنامه و بودجه 31222707
پورعابد محمدجواد معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
مدیر خدمات آموزشی دانشگاه
پورمحمد مینا معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مرکز فناوری اطلاعات، نوسازی و تحول اداری
کارشناس فناوري اطلاعات 31222226
پیردادیان معصومه
دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی
سرپرست دبيرخانه هيات اجرايي جذب 31222013
ترابی جهرمی امین
مرکز کارآفرینی و نوآوری
رئيس مرکز کارآفريني و نوآوري
تشانی عقیل
دانشکده مهندسی جم
مسئول دفتر دانشکده مهندسی جم
تکین حسن معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
رئيس اداره سراهاي دانشجويي 31222569
تماری اسماعیل
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
رئیس دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی 31223300
تنگکی آزاد عبدالرشید معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت طرح‌های عمرانی
مسئول تدارکات دفتر فني و نظارت بر طرح‌هاي عمراني
توکلی علیرضا معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
کارشناس فني مکانيک
توکلی مهدی معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مدیر مرکز خدمات دانشجویی
جابری اردکانی ناصر
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی 31222102
جاویدی حمید معاونت فرهنگي و دانشجويي
مدیریت فرهنگی، اجتماعی و امور داوطلبانه
مدیر فرهنگی، اجتماعی و امور داوطلبانه
جعفری مصطفی
مدیریت امور حقوقی
مدير امور حقوقي، قراردادها و رسيدگي به شکايات 31222027
جعفری سید علی
آزمایشگاه مرکزی
کارشناس آزمايشگاه مرکزي 31222629
جعفری شمس الله معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت طرح‌های عمرانی
کارشناس مسئول دفتر فني و نظارت بر طرح‌هاي عمراني 31222081
جمادی محمدرضا معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
مسئول دبيرخانه آموزش
جمالی حکمت اله معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
کارشناس خدمات حوزه دانشجویی
جمالی عاطفه معاونت فرهنگي و دانشجويي
گروه خدمات روانشناختی و سلامت
کارشناس مشاوره 31222339
جمالی رضا
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه
جمهیری حسین
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
کارپرداز دانشکده 31222753
جهرمی زاده محسن معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
رئيس اداره دريافت و پرداخت مالي 31222001
جوکار بهرام
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
کارشناس امور اجرایی و کارپرداز دانشکده 31222626
جوکار عادل معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت برنامه‌ریزی پژوهش، فناوری و نوآوری
متصدی امور مالی معاونت پژوهش و فناوری 31222074
چمن لیلا
دانشکده هنر و معماری
کارشناس آموزش دانشکده 31221503
حاجب حمیدرضا
دانشکده کسب و کار و اقتصاد
مدیر گروه حسابداری
حاجبی سعیده معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
کارشناس امور اداري 31222037
حاجتی مهشید
دانشکده کسب و کار و اقتصاد
کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده کسب و کار 31222213
حاجی پور مسعود
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
کارشناس آموزش دانشکده 31222606
حاجی زاده سجاد
معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
دبير ستاد رفاهي دانشگاه
حاجیانی عباس معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
اداره تدارکات و پشتیبانی
کارپرداز 31222000
حاجیانی سعید معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
متصدي امور مخابرات
حبیبی حسن معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت توسعه و تجاری‌سازی فناوری و ارتباط با جامعه
مدیر توسعه و تجاری سازی فناوری و ارتباط با جامعه
حبیبی سید احسان
دانشکده مهندسی
معاون پژوهش، فناوري و بين الملل دانشکده مهندسي 31222160
حسامی عبدالعلی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221301
حسن نیازی فریبا معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
کارشناس مسئول امور اداري 31222037
حسین پور عبدالکریم
معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
معاون برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
حسینی سمانه معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه
کارشناس برنامه و بودجه 31222016
حسینی فریده سادات معاونت فرهنگي و دانشجويي
گروه خدمات روانشناختی و سلامت
رئيس مرکز مشاوره
حسینی سیده نرجس معاونت آموزشی
مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی
رئيس گروه برنامه ريزي و پايش آموزش
حسینی سید عبدالمجید معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت برنامه‌ریزی پژوهش، فناوری و نوآوری
کارشناس امور مالی معاونت پژوهش و فناوری 31222076
حسینی مقدم سید مهدی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221335
حمیدی سید ضیاء
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
کارشناس آزمایشگاه سیالات و هیدرولیک 31222622
حیدری جهانگیر
دانشکده هنر و معماری
رئیس دانشکده هنر و معماری 31221500
حیدری محمد
دانشکده مهندسی جم
کارشناس فناوری دانشکده
حیدری حسین
دانشکده مهندسی
کارشناس آزمایشگاه نقشه برداری و قیر و آسفالت 31222186
حیدری سیمین معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت برنامه‌ریزی پژوهش، فناوری و نوآوری
کارشناس معاونت پژوهش و فناوری
خاجوی احمدرضا معاونت فرهنگي و دانشجويي
مدیریت فرهنگی، اجتماعی و امور داوطلبانه
کارشناس امور فرهنگي 31222093
خادمی سجاد
دفتر ریاست و روابط عمومی
کارشناس روابط عمومي
خاکیان سیما
دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی
مسئول دفتر دبيرخانه هيات اجرائي جذب
خدایار حمیده
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مسئول دفتر دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221374
خدایار ناهید
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مسئول خوابگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221150
خسروی آرش
مدیریت امور بین الملل و دانشجویان غیرایرانی
مدير امور بين الملل و دانشجويان غير ايراني 31222581
خشجان رقیه معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت توسعه و تجاری‌سازی فناوری و ارتباط با جامعه
کارشناس مرکز کارآفرینی و نوآوری
خلفی مریم معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
اپراتور امور تغذيه 31222096
خلیفه عبدالرضا
دانشکده مهندسی
کارشناس آزمایشگاه بتن و مکانیک خاک 31222174
خلیفه زهره
دانشکده مهندسی
مسئول دفتر دانشکده مهندسی 31222717
خمیس مهدی معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
مسئول اتاق تکثير 31222079
خواجگانی خاطره
دفتر ریاست و روابط عمومی
کارشناس روابط عمومی 31222011
خواجه صدیقه معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي
خواجه ای ابراهیم
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس آزمایشگاه و مدیر مزرعه 31221154
خورشیدیان کیامهر
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس فناوری دانشکده 31223308
خورشیدیان داریوش معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
رئيس اداره خدمات عمومي و پشتيباني
داوودی رضا
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
مدیر گروه شیلات
دشتدار حسن معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
کارشناس امور دانشجويي
دلپناه حسن
دانشکده مهندسی جم
کارشناس تاسیسات دانشکده
دهقان حسین
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
کارشناس کارگاه برق
دهقانی نرگس
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کارشناس تاریخ، روانشناسی و تربیت بدنی 31222395
دهقانی زهره معاونت پژوهش و فناوری
کتابخانه مرکزی و انتشارات
کارشناس کتابخانه (امانت) 31222702
دهقانی یوسف
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مدیر گروه روان شناسی
دهقانی رضا معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مرکز فناوری اطلاعات، نوسازی و تحول اداری
مدیر فناوری اطلاعات، نوسازی و تحول اداری 31222022
دولابی پویا
دانشکده هنر و معماری
مدیر گروه مهندسی معماری و شهرسازی
دیانت محمدجواد
آزمایشگاه مرکزی
کارشناس آزمايشگاه مرکزي 31222629
دیندارلو علی
معاونت فرهنگي و دانشجويي
معاون فرهنگي و دانشجويي
رئیسی اصغر
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
متصدی خدمات دانشکده کشاورزی 31221374
راستگو علی
دانشکده مهندسی جم
متصدی نقلیه دانشکده
رحمانی محمد امین
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
مدیر امور اجرایی دانشکده 31222203
رحمانی فرد مرتضی
معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مسئول دفتر معاونت اداري و مالي 31222030
رحیم زاده نسیم معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت برنامه‌ریزی پژوهش، فناوری و نوآوری
کارشناس سامانه های پژوهش و فناوری 31222280
رحیمی علی اصغر
دانشکده مهندسی
کارشناس کارگاه ریخته‌گری 31222188
رستمی مرادعلی معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
متصدي نقليه امور دانشجويي
رستمی امیر معاونت آموزشی
گروه آموزش‌های مجازی و تخصصی
رئيس مرکز آموزش‌هاي پيشرفته
رستمی علی حسین معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
رئيس اداره خدمات عمومي و پشتيباني
رسولی افشین معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت توسعه و تجاری‌سازی فناوری و ارتباط با جامعه
کارشناس امور قراردادهاي پژوهش و فناوري 31222280
رسولی سعید
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
مدیر گروه ریاضی
رضازاده کریم
دانشکده مهندسی
کارشناس کارگاه اتومکانیک و ترمودینامیک 31222180
رضایی محسن
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
کارشناس آزمایشگاه عملیات واحد 31222618
رضایی محمد علی معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
رئيس اداره دانش آموختگان و صدور تاييديه تحصيلي 31222066
رضایی شهرام
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مدیر امور دانشجویی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221330
رضایی خداداد معاونت فرهنگي و دانشجويي
مدیریت فرهنگی، اجتماعی و امور داوطلبانه
کارشناس امور فرهنگي
رضایی مطلق فریبا
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مدیر کتابخانه 31221190
رضایی منش محمد حسین
دانشکده مهندسی جم
کارشناس دانشکده مهندسی جم
رضویان مهدی
رياست دانشگاه
کارشناس دفتر تحقیق دانشگاه‌های استان
رفیعی امیر
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
مسئول دفتر دانشکده 31223300
رفیعی نژاد رضوان
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
کارشناس آزمایشگاه دانشکده نفت، گاز وپتروشیمی
رمضان پور مصطفی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221304
رنجبر علی
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
مدیر گروه مهندسی نفت 31222657
روائی معصومه معاونت پژوهش و فناوری
کتابخانه مرکزی و انتشارات
کارشناس کتابخانه (خدمات دیجیتال کتابخانه مرکزی) 31222700
روشن مریم معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مرکز فناوری اطلاعات، نوسازی و تحول اداری
کارشناس فناوري اطلاعات 31222226
روشن علی
دانشکده مهندسی جم
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
ریشهری عباس
دانشکده هنر و معماری
مسئول دفتر دانشکده 31221500
زارع محمد قاسم معاونت فرهنگي و دانشجويي
مدیریت فرهنگی، اجتماعی و امور داوطلبانه
کارشناس امور فرهنگی
زارع محمد
معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مسئول دفتر معاون برنامه ریزی و توسعه
زارعی سعید
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
مدیر گروه ژئوفیزیک
زمانی امین
دانشکده مهندسی جم
متصدی نقلیه دانشکده
زمزم فاطمه معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت برنامه‌ریزی پژوهش، فناوری و نوآوری
کارشناس ارزشیابی پژوهش، فناوری و نوآوری 31222280
زنده بودی رسول معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي
زنده بودی ماشاءاله معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي
زنده دل اصغر
دانشکده مهندسی
کارشناس امور اجرایی و کارپرداز دانشکده 31222150
سالاری سامان معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت طرح‌های عمرانی
کارشناس طرح هاي عمراني 31222081
سالمی نژاد جمشید
دانشکده مهندسی جم
متصدی نقلیه دانشکده
سامی وند لیدا معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
کارشناس مسئول دانش آموختگي 31222061
ستوده ابراهیم
دفتر ریاست و روابط عمومی
مشاور رئيس و مدير حوزه رياست و روابط عمومي 31222732
ستوده بیژن معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
مدير امور اداري و پشتيباني 31222032
سجادی اسلامی سید اسماعیل
دفتر ریاست و روابط عمومی
مسئول دفتر حوزه ریاست و رئیس گروه شاهد و ایثارگر 31222730
سجادی زاده سید عبدالمناف
دانشکده مهندسی جم
کارشناس آموزش دانشکده
سرمکی محمد معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
مسئول ثبت دبيرخانه مرکزي 31222044
سعدآبادی طاهره
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس آزمایشگاه شیمی 31223356
سلیمی افسانه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، فارسی و زبان عمومی 31222109
سنایی امین
مدیریت امور بین الملل و دانشجویان غیرایرانی
مسئول دفتر امور بین‌الملل و دانشجویان غیرایرانی 31222251
شادنیا ام البنین معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
کارشناس آموزش 31222013
شاهینی مهدی معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت برنامه‌ریزی پژوهش، فناوری و نوآوری
کارشناس پژوهانه 31222074
شبانکاره مهرانگیز معاونت پژوهش و فناوری
کتابخانه مرکزی و انتشارات
کارشناس کتابخانه (امانت) 31222702
شغابی رضا معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت طرح‌های عمرانی
مسئول دفتر دفتر فني و نظارت بر طرح‌هاي عمراني 31222049
شهریاری ملک حسین
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معاون پشتیبانی و عامل مالی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221302
شهسوار محمد
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس مسئول آموزش گروههای فیزیک، ژئوفیزیک و شیلات 31223345
شهیدان کاظم معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت طرح‌های عمرانی
کارشناس مسئول دفتر فني و نظارت بر طرح‌هاي عمراني 31222085
شیخ ذاکر زهرا
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس گروه شیمی و زیست 31223344
شیرکانی مرضیه
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
مسئول دفتر دانشکده 31222600
شیروانی الهام
دانشکده مهندسی
کارشناس گروه مهندسی عمران 31222052
صابری داریوش معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت برنامه‌ریزی پژوهش، فناوری و نوآوری
مدیر برنامه ریزی پژوهش فناوری و نوآوری 31222075
صابری داریوش
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
معاون آموزشی دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی 31223301
صافی نیا طالب
دانشکده مهندسی جم
کارشناس آموزش دانشکده
صالحی محمود معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
کارشناس امور دانشجویی
صالحی اعظم معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
رئیس اداره کارگزینی 31222039
صبحانی خواه فاطمه معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
کارشناس اداره سراهای دانشجویی
صبحانی نسب محمدعلی معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
اپراتور امور تغذيه 33222369
صداقت شکرالله معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت توسعه و تجاری‌سازی فناوری و ارتباط با جامعه
کارشناس کنترل پروژه و تجاري سازي فناوري 31222719
صفایی زهرا معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي 31222562
صفدریان احمد
دانشکده مهندسی جم
مسئول خوابگاه دانشکده
صفری زهره
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
کارشناس معاون پژوهش، فناوری و امور بین الملل دانشکده نفت
صلحی فرد حمزه
دفتر ریاست و روابط عمومی
مسئول دفتر مرکزي تهران
طاهریان حسن معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي
طاهریان آمنه سادات معاونت پژوهش و فناوری
کتابخانه مرکزی و انتشارات
رئیس کتابخانه مرکزي 31222701
طلعتیان سعید
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
طهماسبی سعید
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
مدیر گروه آمار
عالی لقب اصغر
معاونت آموزشی
کارشناس آموزش
عباس زاده اکبر
پژوهشکده خلیج فارس
کارشناس 31221343
عباس زاده احمد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مسئول خوابگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221192
عباسی احسان
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کارشناس فناوری دانشکده 31222116
عباسی حمید
دانشکده مهندسی جم
مسئول خوابگاه دانشکده
عباسی محسن
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
معاون دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی 31222602
عباسی هاجر
دانشکده مهندسی جم
مسئول خوابگاه دانشکده
عبدالهی برازجانی مسعود
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221310
عرب مومنی محمد آبادی مجتبی
دانشکده مهندسی جم
مدیر گروه مهندسی صنایع
علوی سهیلا
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 31222106
علوی محمود معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
مسئول دبيرخانه آموزش 31222064
علیزاده روح الله
دانشکده مهندسی
کارشناس آزمایشگاه مقاومت مصالح و کارگاه جوشکاری 31222180
غریبی بری معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي
غزنوی مرضیه معاونت پژوهش و فناوری
کتابخانه مرکزی و انتشارات
کارشناس مسئول کتابخانه 31222071
غفاری ولی اله
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
معاون علمی و آموزشی دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده 31222752
غلامی مجاهد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی
فخرزاد فاطمه معاونت آموزشی
مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی
کارشناس خدمات آموزشی
فرامرزی مسعود
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس گروه باغبانی 31221347
فربود علی معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي
فرخ نژاد امیر
گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
مدير دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت دانشگاه
فرساد نازنین
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
مسئول دفتر دانشکده سیستمهای هوشمند و علوم داده
فرشچی فرزاد معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه
کارشناس بودجه 31222034
فقیه حسین
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مدیر گروه معارف اسلامی 31222115
فقیه احمدانی احمد معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت توسعه و تجاری‌سازی فناوری و ارتباط با جامعه
کارشناس ارتباط با جامعه 31222080
فیوض هما معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
کارشناس امور مالي 31222362
قائدی محمد رضا معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
کارشناس آموزش 31222371
قادری کوروش
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مدیر امور عمومی 31221308
قادری عبدالحمید
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
آزمایشگاه بیوتکنولوژی 31221330
قادری اطهره
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس آزمایشگاه 31221345
قاسمی ناصر معاونت فرهنگي و دانشجويي
مدیریت فرهنگی، اجتماعی و امور داوطلبانه
کارشناس امور فرهنگي 31222092
قاسمی آزیتا
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس گیاه پزشکی 31221339
قاسمی محبوب آمنه
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس مسئول آزمایشگاه فیزیک 31223386
قانعیان سیده زحل معاونت فرهنگي و دانشجويي
گروه خدمات روانشناختی و سلامت
کارشناس مسئول گروه خدمات روانشناختی و سلامت 31222241
قربان پور احمد
دانشکده کسب و کار و اقتصاد
رئیس دانشکده کسب و کار و اقتصاد 31222375
قره باغی کوروش معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت طرح‌های عمرانی
متصدي تدارکات دفتر فني و نظارت بر طرح‌هاي عمراني 31222318
کالی رسول معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
اداره تدارکات و پشتیبانی
حسابدار بخش تدارکات 31222380
کردوانی مهران
مرکز کارآفرینی و نوآوری
کارشناس مرکز کارآفريني و نوآوري
کرمی نادر
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
کارشناس آزمایشگاه الکترونیک 31222308
کریمی ام البنین معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
کارشناس پذیرش و دانش آموختگي 31222061
کریمی جعفربیگلو سعید
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
رئیس دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده 31222751
کشاورز حیدر
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
مدیر گروه مهندسی برق
کشاورز احمد
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
معاون پژوهش، فناوري و بين الملل دانشکده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
کشاورز عصمت
آزمایشگاه مرکزی
کارشناس آزمایشگاه
کشاورز هادی
دانشکده کسب و کار و اقتصاد
مدیر گروه اقتصاد
کشاورز احمد
پژوهشکده فناوري اطلاعات و ارتباطات
رئيس پژوهشکده فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
کوکبی زاده وحیده معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي
گشمردی مهدی معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مرکز فناوری اطلاعات، نوسازی و تحول اداری
کارشناس فناوري اطلاعات 31222746
گلبهار حقیقی محمدرضا
معاونت پژوهش و فناوری
معاون پژوهش و فناوری 31222078
گنجی محمدرضا معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي
لشکری شاپور
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس آموزش دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221341
لک محمد معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
کارشناس امور مالي 31222045
لک نعمت اله معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
رئيس دبيرخانه مرکزي
لک عبدالحمید معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
مسئول دبيرخانه امور مالي 31222282
لهسایی حسن معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
متصدي خدمات نقيله
مجتبایی سهیلا معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
کارشناس مديريت امور آموزشي(امور مالی دانشجویان) 31222067
محبی زهرا
دانشکده مهندسی جم
مسئول خوابگاه دانشکده
محرابی محسن
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
مدیر گروه فیزیک 31223389
محمدی روح اله
دفتر ریاست و روابط عمومی
کارشناس روابط عمومي
محمدی امین
دانشکده هنر و معماری
معاون آموزشی و کارآفرینی دانشکده هنر و معماری 31221500
محمدی ابراهیم معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
مسئول تاسيسات
محمدی گل افروز معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
کارشناس پذیرش و دانش آموختگی
محمدی زاده محمد رضا
دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی
دبير هيات اجرايي جذب
محمدی نژاد حسین
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
کارشناس آموزش دانشکده 31222605
محمدیان نصراله
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221147
محمودی امین معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت طرح‌های عمرانی
مدير دفتر فني و نظارت بر طرح هاي عمراني
محمودی طیبه
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مسئول دبیرخانه 31221333
محمودی نیا افسانه
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس آزمایشگاه فیزیک 31223386
مدرسی محمد
رياست دانشگاه
رئیس دانشگاه
مرادبیگی فاطمه
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
مسئول واحد خواهران نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري 31222145
مرهونی لیلا معاونت پژوهش و فناوری
کتابخانه مرکزی و انتشارات
کارشناس کتابخانه(فهرست نویسی) 31222705
مشتاق سعید
دانشکده مهندسی جم
کارشناس آموزش دانشکده
مشتاق زاده معصومه معاونت فرهنگي و دانشجويي
گروه خدمات روانشناختی و سلامت
کارشناس بهداشت
مظفری فرخنده
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
مدیر گروه شیمی
مظفری غلامرضا معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه
مدير برنامه، بودجه و تحول اداري 31222068
مظفری فرشته
دانشکده مهندسی
کارشناس گروههای مهندسی دریا و مهندسی مکانیک 31222155
مظلومی افسانه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کارشناس گروههای زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب، معارف 31222426
معراجی سید حامد
دانشکده مهندسی
مدیر گروه مهندسی عمران 31222174
معرفیان عبدالرحیم معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
کارشناس مسئول امور دانشجويي 31222573
معصومی عباس
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
کارشناس امور اجرایی
ملایی راضیه
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
کارشناس آزمایشگاه حرارات و کنترل فرایند 31222608
ملایی امیر حمزه معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
اداره تدارکات و پشتیبانی
رئيس اداره تدارکات دانشگاه 31222191
ملک زاده پرویز
دانشکده مهندسی
رئیس دانشکده مهندسی 31222716
ملکوتی علون آبادی محمود
دانشکده مهندسی
معاون آموزشی دانشکده مهندسی 31222425
منصوری لیلا معاونت پژوهش و فناوری
کتابخانه مرکزی و انتشارات
کارشناس کتابخانه(مرجع) 31222703
منصوری اسمعیل معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
متصدي خدمات نقيله
منصوری فرد الهه معاونت پژوهش و فناوری
کتابخانه مرکزی و انتشارات
کارشناس کتابخانه(دیجیتال) 3122700
موجی محمدرضا معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
اداره تدارکات و پشتیبانی
کارپرداز
موسوی سیدمحسن معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
کارشناس امور خوابگاه ها 31222570
موسوی سید اسماعیل
معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی 31222030
موسوی خیر النساء
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس آزمایشگاه فیزیک 31223386
موسوی ریگی سیده مرضیه
هسته گزینش
کارشناس گزينش 31222041
مومن خواه صادق معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت برنامه‌ریزی پژوهش، فناوری و نوآوری
مسئول دفتر معاونت پژوهش، فناوری و نوآوری 31222078
میرحسینی محمد علی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
سرپرست گروه گیاه پزشکی 31221373
نجفی هدایت اله معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
مدير امور مالي
نجفی هادی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
انباردار 31221336
نجفی هدایت اله
هسته گزینش
مدير هسته گزينش
نریمانی سام
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کارشناس امور اجرایی و کارپرداز دانشکده
نریمانی داریوش معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
اداره تدارکات و پشتیبانی
متصدي انبار 31222051
نریمانی عبدالحسن معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
امين اموال 31222046
نعمتی فاطمه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نعمتی فاطمه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی 31222108
نکیسا رضا
دفتر ریاست و روابط عمومی
کارشناس روابط عمومي 31222014
نوروزی حسین
دانشکده مهندسی جم
کارپرداز دانشکده
نوریزدان حمیدرضا
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مدیر گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 31221322
نیکنام بنت الهدی معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
کارشناس مسئول خدمات آموزشی 31222063
هاشمی سید احمد
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده 31223304
هاشمی علی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت علمی و آموزشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221303
هاشمی پور خاتون معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
کارشناس خدمات آموزش 31222063
هاشمی فرد سیده سمیه
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
کارشناس گروه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر 31222753
هدایت محمد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مدیر گروه علوم و مهندسی باغبانی 31221380
هدایت علی معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
کارشناس امور مالي
وحدتیان عبدالرحیم معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت طرح‌های عمرانی
کارپرداز دفتر فنی دانشگاه خليج فارس
یادگاری علی
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
مدیر گروه مهندسی شیمی 31222603
یزدان پرست امیدرضا
معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
کارشناس امور رفاهي
یزدان پرست احمد معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
کارشناس امور مالي
یزدان پرست طلا
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مسئول خوابگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221150
یزدان پناه معصومه
گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
کارشناس دفتر نظارت
Name family phone jobtitle Department
عرفان تابش 31222103 کارشناس آموزش گروه مدیریت بازرگانی، اقتصاد، حسابداری، مدیریت بازرگانی دانشکده کسب و کار و اقتصاد
محمد رضا آب شیرینی 31222580 کارشناس امور بين الملل و دانشجويان غير ايراني مدیریت امور بین الملل و دانشجویان غیرایرانی
عبدالرسول آبشیرینی 31222015 کارشناس برنامه‌ریزی و بودجه مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه
سکینه آدین 31223356 کارشناس آزمایشگاه شیمی دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
آزیتا آدینی 31222090 کارشناس امور فرهنگي مدیریت فرهنگی، اجتماعی و امور داوطلبانه