شاپور لشکری

شاپور لشکری

کارشناس آموزش دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

077-31221341

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 10 بهمن 1400

Subscribe to