دانشگاه خلیج فارس

الهام‌بخش، کارآفرین، نوآور

جامعه دانشگاه خلیج فارس (سال ۱۳۹۹)

تعداد کلی اعضای هیئت علمی237
تعداد اعضای هیئت علمی بین المللی2
تعداد اعضای هیئت علمی زن40
تعداد کل دانشجویان5070
تعداد دانشجویان بین المللی 145
تعداد دانشجویان زن2809
تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی3758
تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد1137
تعداد دانشجویان مقطع دکتری175

لینک‌های مفید:

ریاست

دکتر محمد مدرسی سرپرست کنونی دانشگاه خلیج فارس

دکتر محمد مدرسی، هفتمین رئیس دانشگاه، از ۱۴۰۰/۱۱/۲ تاکنون

لینک‌های مفید:

سندها