اعضای هیأت علمی

می‌توانید برای جستجو از نام، نام خانوادگی، دانشکده یا گروه استفاده کنید. روی عنوان ستون نام یا نام خانوادگی اگر کلیک کنید، جدول بر آن اساس مرتب می‌شود.

نام خانوادگی نام گروه
Hassan Abyn آبين حسن دانشکده مهندسی - گروه مهندسی دریا
احمد آذری آذري احمد دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
Reza Azin آذين رضا دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی نفت
مانی آرمان آرمان ماني دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
مهدی آزادی مطلق آزادي مطلق مهدي دانشکده مهندسی جم - گروه مهندسی کامپیوتر (جم )
علی آقارخ آقارخ علي پژوهشکده خلیج فارس - گروه شیلات و زیست شناسی دریا
عبداله آورا آورا عبدالله دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
فاطمه احمدپور احمدپور فاطمه دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
حیدر احمدی احمدي حيدر دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
غلامرضا احمدی احمدي غلامرضا دانشکده مهندسی جم - گروه مهندسی کامپیوتر (جم )
امیر حسین احمدی احمدي اميرحسين دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه علوم و فناوری زیستی
Zecchetto_Stefano استفانو زکتو دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
حمید اسدپور اسدپور حميد دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
حسین اسلامی اسلامي حسين دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
محمد هادی اسلامی زاده اسلامي زاده‌ محمدهادي‌ دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
اسماعیل پور اسماعيل پور مجيد دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
مجتبی اسماعیل زاده اسماعيل زاده مجتبي دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
شبیر اشک پور مطلق اشک‌پور مطلق شبير دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه ژئوفیزیک
ایرج اصغری اصغري ايرج دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه حسابداری
هانا اعتمادی اعتمادي هانا پژوهشکده خلیج فارس - گروه محیط زیست
محمود افشاری افشاري محمود دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه آمار
مرتضی اکبری اکبري مرتضي دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه حسابداری
حسن الهیاری الهياري حسن دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
سید نورالدین امیری اميري سيد نورالدين دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی شهرسازی
یاسر امینی اميني ياسر دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
Andideh انديده علي دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه معارف اسلامی
امین اوجی فرد اوجي فرد امين دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه علوم و مهندسی شیلات
علی ایزدبخش ايزدبخش علي دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
احسان ایزدپناه ايزدپناه احسان دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
ایزدپناه ايزدپناه اميرعباس دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
غلامرضا ایمانی ايماني غلامرضا دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
مرضیه بابایی ربیعی بابايي ربيعي مرضيه دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
غلامرضا بادزهره بادزهره غلامرضا دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه علوم و مهندسی شیلات
ابوذر بازیاری بازياري ابوذر دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه آمار
دارا باقری باقري دارا دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه علوم و مهندسی شیلات
علی باقری بردی باقري بردي علي دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
مهدی باقری قلعه نویی باقري قلعه نوئي مهدي دانشکده مهندسی جم - گروه مهندسی صنایع (جم )
هادی بالویی بالوئي جام خانه هادي دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
خداداد بحری بحري خداداد دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات عرب
منیژه بحرینی زاد بحريني زاد منيژه دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
رسول بلاوی بلاوي رسول دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات عرب
احسان بهمیاری بهمياري احسان دانشکده مهندسی - گروه مهندسی دریا
فرشته بیات بيات شاه پرست فرشته دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
سید محمد بیدکی بيدکي دکتر سيدمحمد دانشکده مهندسی جم - گروه مهندسی کامپیوتر (جم )
حجت پارسا پارسا حجت دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه علوم اقتصادی
پاک‌نيت‌ جهرمي محمود دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
علی پاکیزه پاکيزه علي دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
محمد جواد پورعابد پورعابد محمدجواد دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات عرب
منيژه پورنعمت رودسری پورنعمت رودسری منیژه دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی
حمیدرضا پیغمبری پيغمبري حميدرضا دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
فرخنده تخته تخته فرخنده دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
امین ترابی جهرمی ترابي جهرمي امين دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
اسماعیل تماری تماري اسماعيل دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
سیدناصر جابری جابري سيدناصر دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی
سعید جامعی جامعي سعيد دانشکده مهندسی - گروه مهندسی دریا
احمد جامه خورشید جامه خورشيد احمد دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
رضا جلالی جلالي رضا دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تهمینه جلالی جلالي تهمينه دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
غلامرضا جمالی جمالي غلامرضا دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
فاطمه جمالی جمالي فاطمه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - گروه گیاه پزشکی
دکتر جهانگیری جهانگیری میلاد دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
مهناز جوکار جوکار مهناز دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
حمیدرضا حاجب حاجب حميدرضا دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه حسابداری
سجاد حاجی زاده حاجي زاده سجاد دانشکده مهندسی - گروه مهندسی دریا
پرویز حاجیانی حاجياني پرويز دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه علوم اقتصادی
حسن حبیبی حبيبي حسن دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - گروه مهندسی علوم دامی
سید احسان حبیبی حبيبي سيد احسان دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
لیلا حجاری حجاري ليلا دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
عبدالعلی حسامی حسامي عبدالعلي دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
علیرضا حسنی نژاد حسني نژاد عليرضا دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
عبدالکریم حسین پور حسين پور عبدالکريم دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه علوم اقتصادی
حسین حسین زاده حسين زاده حسين دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
سید یعقوب حسینی حسيني سيد يعقوب دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
سید جواد حسینی حسيني سيدجواد دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه علوم و فناوری زیستی
فریده السادات حسینی حسيني فريده السادات دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
نرجس حسینی حسيني سيده نرجس دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
حسین حق بین حق بين حسين دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه آمار
فخریه حمیدیان پور حميديان‌پور فخريه دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
یاسین حیدرپور حيدرپور ياسين دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
احسان حیدرزاده حيدرزاده احسان دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی شهرسازی
ابراهیم حیدری حيدري ابراهيم دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه علوم اقتصادی
جهانگیر حیدری حيدري جهانگير دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی شهرسازی
راضیه خرم آبادی خرم آبادي راضيه دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
آرش خسروی خسروي آرش دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
علی خضری خضري علي دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات عرب
محمدمهدی دانا دانا محمدمهدي دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه حسابداری
رضا داوودی داوودي رضا دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه علوم و مهندسی شیلات
رحمن دشتی دشتي رحمن دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
دهقان منفرد دهقان منفرد ابوالفضل دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی نفت
محمد اسماعیل دهقان منفرد دهقان منفرد محمداسماعيل دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه آمار
مصطفی دهقانی دهقاني مصطفي دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
نجمه دهقانی دهقاني نجمه دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
یوسف دهقانی دهقاني يوسف دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
رضا دیانت ديانت رضا دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
علی دیندارلو ديندارلو علي دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
ساسان راستگو راستگو ساسان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
علیرضا ربیعی زاده ربيعي زاده عليرضا دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشي
ابراهیم رجب پور رجب پور ابراهيم دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
سوران رجبی رجبي سوران دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
دکتر رحمت نژاد رحمت نژاد عنایت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - گروه مهندسی علوم دامی
ابوالحسن رزمی نیا رزمي نيا ابوالحسن دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
حبیب رستمی رستمي حبيب دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی کامپیوتر
امیر رستمی رستمي امير دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
سعید رسولی رسولي سعيد دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
علی رسولی رسولي علي دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
محمد رضايي رضايي محمد دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه علوم اقتصادی
مهدی رضایی رضايي مهدي دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه حسابداری
لیلا رضایی رضايي ليلا دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی
حسین رعنایی رعنايي حسين دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
نیلوفر رنجبر رنجبر نيلوفر دانشکده مهندسی جم - گروه مهندسی کامپیوتر (جم )
علی رنجبر رنجبر علي دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی نفت
حسین رهیده رهيده حسين دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
رضا روشن روشن رضا دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه علوم اقتصادی
ناصر زارع زارع ناصر دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات عرب
سارا زارع کاریزک زارع کاريزک سارا دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشي
سعید زارعی زارعي سعيد دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه ژئوفیزیک
ماندانا زارعی زارعي ماندانا دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه علوم و فناوری زیستی
زهره زاهدی زاهدي زهره دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
عبدالصالح زر زر عبد الصالح دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشي
مسلم زمانی زمانی مسلم دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات عرب
حسین سالمی سالمي حسين دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی کامپیوتر
نادر سبکتکین سبکتکين نادر دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دکتر ستوده ستوده ابراهيم دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه علوم و مهندسی شیلات
مهرداد سرهادی سرهادي مهرداد دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی معماری
حبیب اله سعیدی نیا سعيدي‌نيا حبيب اله دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
حسین سلیمی سليمي حسين دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی
خداکرم سلیمی فرد سليمي‌فرد خداکرم دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
فریبا سهرابی سهرابي فريبا دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - گروه گیاه پزشکی
دکتر  سیاوشی سیاوشی رضا دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
Mika سیلانپا میکا دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
احمد شادی شادي احمد دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه علوم و فناوری زیستی
حمید شاهبندر زاده شاهبندرزاده حميد دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
فاضل شجاعی شجاعي فاضل دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
شرافتی پریسا دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی شهرسازی
رضا شرف دینی شرف ديني رضا دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
محمدرضا شمس الدینی شمس‌الديني‌ محمدرضا دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
ملک حسین شهریاری شهرياري ملک حسين دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
احمد شیرزادی شيرزادي احمد دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
حسین شیرکانی شيرکاني حسين دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
محمد جواد صابر صابر محمد جواد دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
داریوش صابری صابري داريوش دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
فاطمه صادقی صادقي فاطمه دانشکده مهندسی جم - گروه مهندسی صنایع (جم )
حمیدرضا صادقی پور صادقي پور حميدرضا دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشي
فرزاد صالحی صالحي فرزاد دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه علوم و مهندسی شیلات
ابراهیم صحافی زاده صحافي زاده ابراهيم دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی کامپیوتر
مجتبی صداقت جو صداقت جو مجتبي دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
محمدهاشم صدق کردار صدق کردار محمدهاشم دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
علی محمد صنعتی صنعتي علي محمد پژوهشکده خلیج فارس - گروه محیط زیست
زهرا صولتی دالکی صولتي دالکي زهرا دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
طاهريان آمنه سادات دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
سعید طلعتیان آزاد طلعتيان آزاد سعيد دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی کامپیوتر
سعید طهماسبی طهماسبي سعيد دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه آمار
Esmaeil Abbasi عباسي اسماعيل پژوهشکده خلیج فارس - گروه محیط زیست
عباسي محمد دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
محسن عباسی عباسي محسن دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
Maryam Abbasi عباسي طريقت مريم دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
Gholamreza Abdi عبدي غلامرضا پژوهشکده خلیج فارس - گروه زیست فناوری
مجتبی عرب مؤمنی عرب مومني محمد آبادي مجتبي دانشکده مهندسی جم - گروه مهندسی صنایع (جم )
پائیز عزمی عزمی پائیز دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
عصفوری عصفوري شهريار دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
علیرضا عطایی عطايي عليرضا دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
حسین علی اکبری هره دشت ‌علي اکبري‌ هره دشت حسين دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
صفدر علی پور علي پور صفدر دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه حسابداری
مراد علیزاده عليزاده مراد دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه آمار
عمرانی ملیحه پژوهشکده خلیج فارس - گروه زیست فناوری
ولی اله غفاری غفاري ولي اله دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
مجاهد غلامی غلامي مجاهد دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی
علی غیوری مقدم غيوري مقدم علي دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه حسابداری
Dr. Fatehi فاتحي روح‌اله دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
فاضلی فاضلي عبدالرضا دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
حسین فالی نژاد فالي‌نژاد حسين دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
امیر فرخ نژاد فرخ نژاد امير پژوهشکده خلیج فارس - گروه محیط زیست
سید حیدر فرع شیرازی فرع شيرازي سيدحيدر دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات عرب
حسین فقیه فقيه حسين دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه معارف اسلامی
قاسمي معصومه دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
سید احمد قاسمی قاسمي احمد پژوهشکده خلیج فارس - گروه زیست فناوری
احمد قربان پور قربان پور احمد دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
محمدرضا قلی زاده قلي زاده محمدرضا دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
قنبري نسيم دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
روح اله قیصری قيصري کوروش دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
حجت قیمت گر قيمت گر حجت دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
مهرداد کاروان کاروان جهرمي مهرداد دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
کاظم زاده یوسف دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی نفت
محمد حسین کبگانی کبگانی محمدحسین دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
لیلا کرمی کرمي ليلا دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
حمید کرمی کبیر کرمي کبير حميد دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه آمار
صادق کریمی کريمي صادق دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
سعید کریمی کريمي‌ جعفر بيگلو سعيد دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
هادی کشاورز کشاورز هادي دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه علوم اقتصادی
احمد کشاورز کشاورز احمد دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
حیدر کشاورز کشاورز حيدر دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
Amin Keshavarz کشاورز امين دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
محمد امین کهن مو کهن مو محمدامين دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
احمدرضا کهنسال کهنسال احمدرضا دانشکده مهندسی - گروه مهندسی دریا
حامد گرگین پور گرگين پور حامد دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
محمدرضا گل بهار حقیقی گل بهار حقيقي محمدرضا دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
سید موسی گلستانه گلستانه سيد موسي دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
فضل اله لک لک فضل‌الله دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه آمار
محمدرضا ماهینی ماهيني محمدرضا دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
سعید رضا محب پور محب پور سعيدرضا دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
Mohsen Mehrabi محرابي محسن دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
خسرو محمدی محمدي خسرو دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
مهدی محمدی محمدي مهدي پژوهشکده خلیج فارس - گروه زیست فناوری
امین محمدی محمدي امين دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی معماری
محمد محمدی محمدي محمد دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
احمد محمدی اسلامی محمدي‌اسلامي‌ احمد دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
محمدرضا محمدی زاده محمدي‌زاده‌ محمد رضا دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
رضا محمدی محمدی رضا پژوهشکده فناوري اطلاعات و ارتباطات
امین محمودی محمودي امين دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
دکتر مددی مددی وحید گروه مهندسی شیمی
محمد مدرسی مدرسي محمد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
افسانه مرادی مرادي افسانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
وحید مرشدی مرشدي وحيد پژوهشکده خلیج فارس - گروه شیلات و زیست شناسی دریا
سالم مرمضی مرمضي سالم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - گروه مهندسی علوم دامی
مصلح مصلح عبدالمجيد دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
فرخنده مظفری مظفري فرخنده دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
ایرن مظلوم زاده مظلوم زاده ايرن دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی کامپیوتر
سید حامد معراجی معراجي سيد حامد دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
مفتون آزاد ليلا دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
مفرحی مفرحي مسعود دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
مژگان مقرب مقرب مژگان دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
زهره ملاکی ملاکي زهره دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی
پرویز ملک زاده ملک زاده پرويز دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
محمود ملکوتی ملکوتي علون آبادي محمود دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
پویا منشور منشور پويا دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
منصوري سيد رضا دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه ژئوفیزیک
محمد منصوری مقدم منصوري مقدم محمد دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
دکتر مهتدی پور مهتدي حسين دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات عرب
نرگس مهدی پور مهدي پور نرگس دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
عبدالمحمد مهران پور مهران‌پور عبدالمحمد دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
عبدالمحمد موحد موحد عبدالمحمد دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
سید محمد موسوی موسوي سيد محمد دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی معماری
سید اسماعیل موسوی موسوي سيد اسماعيل دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه حسابداری
سید عباس موسوی موسوي سيد عباس دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
محمد علی میر حسینی مير حسيني محمد علي دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - گروه گیاه پزشکی
آزاده میروکیلی ميروکيلي آزاده دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
وحید میگلی ميگلي وحيد دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
فهیمه ناصری ناصري فهيمه دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
رضا نجفی نجفي رضا دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه معارف اسلامی
زعیمه نعمت الهی نعمت الهي زعيمه دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
فاطمه نعمتی نعمتي فاطمه دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
محمود نفیسی بهاآبادی نفيسي بهابادي محمود دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه علوم و مهندسی شیلات
محسن نوروزی نوروزي محسن دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه علوم و فناوری زیستی
نجمه نوروزی نوروزي نجمه دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
نوروزي سيما دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
حمیدرضا نوریزدان نوريزدان حميدرضا دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
محمود نیاد نياد محمود دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
بهمن نیرومند نيرومند بهمن دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
حسین نیک منش نيک منش حسين دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
رحیم نیکخواه نيکخواه رحيم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
خدابخش نیکنام نيکنام خدابخش دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
صدیقه هاشم نیا هاشم نيا صديقه دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
سید مجید هاشمی هاشمي سيد مجيد دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
سیدشاکر هاشمی هاشمي سيدشاکر دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
علی هاشمی هاشمي علي دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
مهسا هاشمی هاشمي مهسا دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
سید عبدالطیف هاشمی فرد هاشمي فرد سيدعبداللطيف دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
محمد هدایت هدايت محمد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
محمد واقفی واقفي محمد دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
امیر وزیری زاده وزيري زاده امير پژوهشکده خلیج فارس - گروه شیلات و زیست شناسی دریا
علی یادگاری يادگاري علي دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
شهربانو یدالهی يدالهي شهربانو دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
طاهر یزدان پناه يزدان‌پناه طاهر دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
زهرا یوسفی يوسفي زهرا دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علم اطلاعات و دانش شناسی