محمد مدرسی

محمد مدرسي

استادیار

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

modarresi [at] pgu.ac.ir

077-31221381

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 5 اسفند 1399