اطلاعاتی برای اعضای هیأت علمی و کارمندان

دانشگاه خلیج فارس همیشه سعی می‌کند محیطی را فراهم آورد که اعضای هیأت علمی و کارمندان دانشگاه محیط با نشاطی برای کار کردن داشته باشند.

ایمیل دانشجویی
ایمیل دانشجویی
ایمیل استادان
Email
سامانه پاسخگویی
Help Desk
سامانه تغذیه
سامانه تغذیه
سامانه جامع امور فرهنگی
فرهنگی
سامانه سادا ERP
ERP
سامانه مدیریت حساب کاربری اینترنت
ای بی اس
سامانه مدیریت یادگیری
LMS
کتابخانه مرکزی
کتابخانه مرکزی
مدیریت اطلاعات پژوهشی
Research