اطلاعاتی برای اعضای هیأت علمی و کارمندان

دانشگاه خلیج فارس همیشه سعی می‌کند محیطی را فراهم آورد که اعضای هیأت علمی و کارمندان دانشگاه محیط با نشاطی برای کار کردن داشته باشند.

ایمیل استادان
Email
سامانه پاسخگویی
Help Desk
سامانه جامع امور فرهنگی
فرهنگی
سامانه سادا ERP
ERP
سامانه مدیریت حساب کاربری اینترنت
سامانه حساب کاربری اینترنت
سامانه مدیریت یادگیری
LMS
کتابخانه مرکزی
کتابخانه مرکزی
مدیریت اطلاعات پژوهشی
Research