اطلاعاتی برای دانشجویان فعلی

در حال حاضر حدود ۸۰۰۰ دانشجوی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه خلیج فارس مشغول به تحصیل هستند. اداره‌های مختلفی در دانشگاه خدمات مختلف آموزشی، پژوهشی، رفاهی و فرهنگی را ارائه می‌دهند.

ایمیل استادان
Email
سامانه پاسخگویی
Help Desk
سامانه جامع امور فرهنگی
فرهنگی
سامانه سادا ERP
ERP
سامانه مدیریت حساب کاربری اینترنت
سامانه حساب کاربری اینترنت
سامانه مدیریت یادگیری
LMS
کتابخانه مرکزی
کتابخانه مرکزی
مدیریت اطلاعات پژوهشی
Research