سالم مرمضی

سالم مرمضي

استادیار

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

گروه مهندسی علوم دامی

morammazi.s [at] pgu.ac.ir

077-31221314

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 5 مهر 1400