سالم مرمضی

سالم مرمضي

استادیار

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

گروه گیاه پزشکی

morammazi.s [at] pgu.ac.ir

077-31221314

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 6 اسفند 1399