محمد علی میر حسینی

محمد علي مير حسيني

استادیار

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

گروه گیاه پزشکی

m.mirhosseini [at] pgu.ac.ir

077-31221326

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 6 اسفند 1399