نرجس حسینی

سيده نرجس حسيني

استادیار

دانشکده مهندسی

گروه مهندسی مکانیک

n.hosseini [at] pgu.ac.ir

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 4 اسفند 1399