اسماعیل پور

مجيد اسماعيل پور

دانشیار

دانشکده کسب و کار و اقتصاد

گروه مدیریت بازرگانی

majidesmaeilpour [at] pgu.ac.ir

077-31222136

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: پنجشنبه 25 شهریور 1400