حمیدرضا نوریزدان

حميدرضا نوريزدان

استادیار

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

hrnooryazdan [at] pgu.ac.ir

077-31221322

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 6 اسفند 1399