عبدالمحمد موحد

عبدالمحمد موحد

استادیار

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

amovahed [at] pgu.ac.ir

077-31222364

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 5 اسفند 1399