محمد امین کهن مو

محمدامين کهن مو

استادیار

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

kohanmoo [at] pgu.ac.ir

077-31221370

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 6 اسفند 1399