سعید جامعی

سعيد جامعي

استادیار

دانشکده مهندسی

گروه مهندسی دریا

jaameisa [at] pgu.ac.ir

077-31222380

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: شنبه 27 شهریور 1400