سعید جامعی

سعيد جامعي

استادیار

دانشکده مهندسی

گروه مهندسی دریا

jaameisa [at] pgu.ac.ir

077-31222425

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 18 بهمن 1401