سارا زارع کاریزک

سارا زارع کاريزک

استادیار

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه علوم ورزشي

sara.zare [at] pgu.ac.ir

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 6 اسفند 1399