علی هاشمی

علی هاشمی

معاونت علمی و آموزشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
hashemi [at] pgu.ac.ir

077-31221303

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 10 بهمن 1400

Subscribe to