سالم مرمضی

سالم مرمضی

معاونت علمی و آموزشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
morammazi.s [at] pgu.ac.ir

077-31221303

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 1 مرداد 1402

Subscribe to