حميدرضا نوريزدان

حمیدرضا نوریزدان

مدیر گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

077-31221322

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 15 شهریور 1400

Subscribe to