سعید جامعی

سعید جامعی

مدیر گروه مهندسی دریا

دانشکده مهندسی
jaameisa [at] pgu.ac.ir

077-31222380

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: شنبه 18 دی 1400

Subscribe to