ملک حسین شهریاری

ملک حسین شهریاری

معاون پشتیبانی و عامل مالی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
mh.shahriari [at] pgu.ac.ir

077-31221302

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 26 اردیبهشت 1401

Subscribe to