عبدالعلی حسامی

عبدالعلی حسامی

رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
hesami [at] pgu.ac.ir

077-31221301

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 9 خرداد 1401

Subscribe to