محمود صالحی

محمود صالحی

مدير امور اداري و پشتيباني

معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی

مدیریت منابع انسانی و امور عمومی

077-31222032

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 24 اسفند 1399

Subscribe to