اکبر عباس زاده

اکبر عباس زاده

کارشناس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

077-31221343

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 15 تیر 1401

Subscribe to