نعمت اله لک

نعمت اله لک

رئيس دبيرخانه مرکزي

معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی

مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 3 خرداد 1400

Subscribe to