مهدی باقری قلعه نویی

مهدی باقری قلعه نوعی

رئیس دانشکده مهندسی جم

دانشکده مهندسی جم
mbagheri [at] pgu.ac.ir
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 24 اسفند 1399

Subscribe to