عبدالرضا فاضلی

عبدالرضا فاضلی

رئیس دانشکده مهندسی

دانشکده مهندسی
afazeli [at] pgu.ac.ir

077-31222716

استادیار گروه مهندسی عمران

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 18 آبان 1400

Subscribe to