عبدالحمید قادری

عبدالحمید قادری

کارشناس امور تغذیه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

077-31221330

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 10 بهمن 1400

Subscribe to