عبدالکریم حسین پور

عبدالکریم حسین پور

معاون برنامه ريزي و توسعه دانشگاه

معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
k.hosseinpoor [at] pgu.ac.ir

استادیار گروه علوم اقتصادی

صفحه شخصی

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: پنجشنبه 14 مهر 1401

Subscribe to