معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی

 

وب سایت معاونت

طاهر یزدان پناه

معاون اداري و مالي

077-31222030

tyazdanpanah [at] pgu.ac.ir

سجاد حاجی زاده

دبير ستاد رفاهي دانشگاه

استادیار گروه مهندسی دریا

صفحه شخصی

hajizadeh [at] pgu.ac.ir

محمود صالحی

مدير امور اداري و پشتيباني

077-31222032

امیر حمزه ملایی

رئيس اداره تدارکات دانشگاه

077-31222191

hamze.molaei [at] pgu.ac.ir

هدایت اله نجفی

مدير امور مالي

گلنار احمدی

رئيس کارگزيني

077-31222039

عبدالحسین انصاری

رئيس اداره اعتبارات و تنظيم حساب ها

077-31222422

a.ansari [at] pgu.ac.ir

محسن جهرمی زاده

رئيس اداره دريافت و پرداخت مالي

077-31222001

داریوش خورشیدیان

رئيس اداره خدمات عمومي و پشتيباني

نعمت اله لک

رئيس دبيرخانه مرکزي

مرتضی رحمانی فرد

مسئول دفتر معاونت اداري و مالي

077-31222030

امیدرضا یزدان پرست

کارشناس امور رفاهي

حمزه آرامون

مسئول ثبت دبيرخانه مرکزي

077-31222044

سعید آزادنیا

متصدي امور انبار

077-31222329

خداکرم احمدی

مسئول دبيرخانه امور مالي

077-31222030

خدیجه ازدست

کارشناس امور مالي

077-31222080

عبدالصمد افشار

کارشناس مسئول اداره تدارکات

077-31222248

شهین امیری

کارشناس امور مالي

077-3122203

صفدر اکمیول

کارشناس امور مالي

077-31222080

مرجان ایمانی

کارشناس امور مالي

077-31222038

سیده سمیه بحرانی

کارشناس امور اداري

077-31222036

عباس بحرانی زاده

متصدي امور انبار

منصوره بهشتیان

کارشناس امین اموال

077-31222046

سعیده حاجبی

کارشناس امور اداري

077-31222037

عباس حاجیانی

کارپرداز

077-31222000

فریبا حسن نیازی

کارشناس مسئول امور اداري

077-31222037

محمد سرمکی

مسئول ثبت دبيرخانه مرکزي

077-31222044

اعظم صالحی

کارشناس امور اداري

فرزاد فرشچی

کارشناس امور مالي

077-31222034

هما فیوض

کارشناس امور مالي

077-31222362

عبدالحمید لک

مسئول دبيرخانه امور مالي

077-31222282

محمد لک

کارشناس امور مالي

077-31222045

داریوش نریمانی

متصدي انبار

077-31222051

عبدالحسن نریمانی

امين اموال

077-31222046

علی هدایت

کارشناس امور مالي

رسول کالی

حسابدار بخش تدارکات

077-31222380

احمد یزدان پرست

کارشناس امور مالي

عبدالکریم اصبعی

مسئول امور نقليه

077-31222253

حمید بحرانی

متصدي خدمات نقيله

سید حسین بحرانی

مسئول دفتر اداره نقليه

علیرضا توکلی

کارشناس فني مکانيک

سعید حاجیانی

متصدي امور مخابرات

حسن لهسایی

متصدي خدمات نقيله

ابراهیم محمدی

مسئول تاسيسات

اسمعیل منصوری

متصدي خدمات نقيله