حوزه ریاست

محمد مدرسی

سرپرست دانشگاه

modarresi [at] pgu.ac.ir

آرش خسروی

مدير امور بين الملل و دانشجويان غير ايراني

077-31222227

arash.khosravi [at] pgu.ac.ir

ابراهیم ستوده

مشاور رئيس و مدير حوزه رياست و روابط عمومي

077-31222732

سیف اله فاریابی

رئيس حراست

077-31222020

امیر فرخ نژاد

مدير دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت دانشگاه

محمد رضا محمدی زاده

دبير هيات اجرايي جذب

دانشیار گروه شیمی

mrmohamadizadeh [at] pgu.ac.ir

مصطفی جعفری

مدير امور حقوقي، قراردادها و رسيدگي به شکايات

077-31222027

رضا نکیسا

رئيس روابط عمومي

077-31222014

محمد رضا آب شیرینی

کارشناس امور بين الملل و دانشجويان غير ايراني

077-31222251

intl [at] pgu.ac.ir

اصغر آذرپرا

کارشناس امور حقوقي

علیرضا احشمه

متصدي نقليه حوزه رياست

مریم اشکپورمطلق

کارشناس امور بین الملل و دانشجویان غیرایرانی

بیژن انجمن

کارشناس امور حقوقي

077-31222288

علی جمالی

مسئول سامانه حراست

077-31222020

سیما خاکیان

مسئول دفتر دبيرخانه هيات اجرائي جذب

حسین رهنما

کارشناس فناوري اطلاعات حراست

077-31222020

سید اسماعیل سجادی اسلامی

مسئول دفتر حوزه ریاست و رئیس گروه شاهد و ایثارگر

077-31222730

ریحانه سلیمی فرد

کارشناس بايگاني و صدور کارت

077-31222265

امین سنایی

مسئول دفتر امور بین‌الملل و دانشجویان غیرایرانی

077-31222251

intl [at] pgu.ac.ir

علی صفرپور

کارشناس مسئول حفاظت فيزيکي

077-31222086

safarpour [at] pgu.ac.ir

حمزه صلحی فرد

مسئول دفتر مرکزي تهران

حسین عباسی

کارشناس حراست

077-31222042

عباسعلی قاسم زاده اهرمی

مسئول دفتر نظارت و ارزیابی

عباس معصومی

کارشناس حوزه رياست

معصومه پیردادیان

سرپرست دبيرخانه هيات اجرايي جذب

077-31222013

معصومه یزدان پناه

کارشناس دفتر نظارت

سجاد خادمی

کارشناس روابط عمومي

خاطره خواجگانی

کارشناس روابط عمومی

077-31222011

روح اله محمدی

کارشناس روابط عمومي