حوزه ریاست

ریاست دانشگاه

محمد مدرسی

محمد مدرسی

رئیس دانشگاه

مدیران

مصطفی جعفری

مصطفی جعفری

مدير امور حقوقي، قراردادها و رسيدگي به شکايات

حسن حبيبي

حسن حبيبي

دبير هيات اجرايي جذب

آرش خسروی

آرش خسروی

مدير امور بين الملل و دانشجويان غير ايراني

ابراهیم ستوده

ابراهیم ستوده

مشاور رئيس و مدير حوزه رياست و روابط عمومي

امیر فرخ نژاد

امیر فرخ نژاد

مدير دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت دانشگاه

رئیس ها

سعید زارعی

سعید زارعی

رئیس پژوهشکده آب

کارکنان

حمزه صلحی فرد

حمزه صلحی فرد

مسئول دفتر مرکزي تهران

محمد رضا  آب شیرینی

محمد رضا آب شیرینی

کارشناس و کارپرداز امور بين الملل و دانشجويان غير ايراني

اصغر آذرپرا

اصغر آذرپرا

کارشناس امور حقوقي

علیرضا احشمه

علیرضا احشمه

متصدي نقليه حوزه رياست

فاطمه اسمعیل‌پور

فاطمه اسمعیل‌پور

کارشناس دفتر نظارت

مریم اشکپورمطلق

مریم اشکپورمطلق

کارشناس امور بین الملل و دانشجویان غیرایرانی

بیژن انجمن

بیژن انجمن

کارشناس امور حقوقي

مسلم حمدزاده

مسلم حمدزاده

کارشناس امور کنسولی

سجاد خادمی

سجاد خادمی

کارشناس روابط عمومي

سیما خاکیان

سیما خاکیان

مسئول دفتر دبيرخانه هيات اجرائي جذب

خاطره خواجگانی

خاطره خواجگانی

کارشناس روابط عمومی

احسان رسولی

احسان رسولی

کارشناس دفتر نظارت

سید اسماعیل سجادی اسلامی

سید اسماعیل سجادی اسلامی

مسئول دفتر حوزه ریاست و رئیس گروه شاهد و ایثارگر

روح اله محمدی

روح اله محمدی

کارشناس روابط عمومي

رضا نکیسا

رضا نکیسا

کارشناس روابط عمومي

سیده فاطمه هاشمی

سیده فاطمه هاشمی

کارشناس امور کنسولی

معصومه پیردادیان

معصومه پیردادیان

سرپرست دبيرخانه هيات اجرايي جذب

معصومه یزدان پناه

معصومه یزدان پناه

کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی