حوزه ریاست

محمد مدرسی

رئیس دانشگاه

modarresi [at] pgu.ac.ir

آرش خسروی

مدير امور بين الملل و دانشجويان غير ايراني

077-31222581

arash.khosravi [at] pgu.ac.ir

ابراهیم ستوده

مشاور رئيس و مدير حوزه رياست و روابط عمومي

077-31222732

امیر فرخ نژاد

مدير دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت دانشگاه

محمد رضا محمدی زاده

دبير هيات اجرايي جذب

دانشیار گروه شیمی

mrmohamadizadeh [at] pgu.ac.ir

مصطفی جعفری

مدير امور حقوقي، قراردادها و رسيدگي به شکايات

077-31222027

رضا نکیسا

کارشناس روابط عمومي

077-31222014

محمد رضا آب شیرینی

کارشناس امور بين الملل و دانشجويان غير ايراني

077-31222580

intl [at] pgu.ac.ir

اصغر آذرپرا

کارشناس امور حقوقي

علیرضا احشمه

متصدي نقليه حوزه رياست

فاطمه اسمعیل‌پور

کارشناس دفتر نظارت

مریم اشکپورمطلق

کارشناس امور بین الملل و دانشجویان غیرایرانی

077-31222582

بیژن انجمن

کارشناس امور حقوقي

077-31222288

سیما خاکیان

مسئول دفتر دبيرخانه هيات اجرائي جذب

مهدی رضویان

کارشناس دفتر تحقیق دانشگاه‌های استان

سید اسماعیل سجادی اسلامی

مسئول دفتر حوزه ریاست و رئیس گروه شاهد و ایثارگر

077-31222730

امین سنایی

مسئول دفتر امور بین‌الملل و دانشجویان غیرایرانی

077-31222251

intl [at] pgu.ac.ir

حمزه صلحی فرد

مسئول دفتر مرکزي تهران

معصومه پیردادیان

سرپرست دبيرخانه هيات اجرايي جذب

077-31222013

معصومه یزدان پناه

کارشناس دفتر نظارت

سجاد خادمی

کارشناس روابط عمومي

خاطره خواجگانی

کارشناس روابط عمومی

077-31222011

روح اله محمدی

کارشناس روابط عمومي