معاونت پژوهش و فناوری

روح الله فاتحی

معاون پژوهش و فناوری

دانشیار مهندسی مکانیک

صفحه شخصی

077-31222078

fatehi [at] pgu.ac.ir

علی باقری بردی

رئیس کتابخانه مرکزي

077-31222701

فرشته بیات

مدير توسعه و تجاري سازي فناوري و ارتباط با جامعه

حسین شیرکانی

مدير امور پژوهش و فناوري

077-31222075

نازنین فرساد

کارشناس امور بین الملل و دانشجویان غیرایرانی

077-31222078

nfarsad [at] pgu.ac.ir

عادل جوکار

متصدی امور مالی معاونت پژوهش و فناوری

077-31222074

سید عبدالمجید حسینی

کارشناس امور مالی معاونت پژوهش و فناوری

077-31222076

زهره دهقانی

کارشناس کتابخانه

077-31222704

نسیم رحیم زاده

کارشناس سامانه های پژوهش و فناوری

077-31222078

افشین رسولی

کارشناس امور قراردادهاي پژوهش و فناوري

077-31222280

a.rasouli [at] pgu.ac.ir

معصومه روائی

کارشناس بخش خدمات دیجیتال کتابخانه مرکزی

077-31222700

فاطمه زمزم

کارشناس ارزشیابی پژوهش، فناوری و نوآوری

077-31222280

مهدی شاهینی

کارشناس پژوهانه

077-31222074

مهرانگیز شباناره

کارشناس کتابخانه

077-31222704

شکرالله صداقت

کارشناس کنترل پروژه و تجاري سازي فناوري

077-31222719

مرضیه غزنوی

کارشناس مسئول کتابخانه

077-31222071

احمد فقیه احمدانی

کارشناس ارتباط با جامعه

077-31222080

لیلا مرهونی

کارشناس کتابخانه

077-31222705

لیلا منصوری

کارشناس کتابخانه

077-31222073

الهه منصوری فرد

کارشناس کتابخانه

077-31222074