معاونت پژوهش و فناوری

محمدرضا گلبهار حقیقی

معاون پژوهش و فناوری

دانشیار مهندسی مکانیک

صفحه شخصی

077-31222078

golbahar [at] pgu.ac.ir

حسن حبیبی

مدیر توسعه و تجاری سازی فناوری و ارتباط با جامعه

داریوش صابری

مدیر برنامه ریزی پژوهش فناوری و نوآوری

077-31222075

Saberi_d [at] pgu.ac.ir

آمنه سادات طاهریان

رئیس کتابخانه مرکزي

077-31222701

صادق مومن خواه

مسئول دفتر معاونت پژوهش، فناوری و نوآوری

077-31222078

عادل جوکار

متصدی امور مالی معاونت پژوهش و فناوری

077-31222074

سید عبدالمجید حسینی

کارشناس امور مالی معاونت پژوهش و فناوری

077-31222076

سیمین حیدری

کارشناس معاونت پژوهش و فناوری

رقیه خشجان

کارشناس مرکز کارآفرینی و نوآوری

زهره دهقانی

کارشناس کتابخانه (امانت)

077-31222702

نسیم رحیم زاده

کارشناس سامانه های پژوهش و فناوری

077-31222280

افشین رسولی

کارشناس امور قراردادهاي پژوهش و فناوري

077-31222280

a.rasouli [at] pgu.ac.ir

معصومه روائی

کارشناس کتابخانه (خدمات دیجیتال کتابخانه مرکزی)

077-31222700

فاطمه زمزم

کارشناس ارزشیابی پژوهش، فناوری و نوآوری

077-31222280

مهدی شاهینی

کارشناس پژوهانه

077-31222074

مهرانگیز شبانکاره

کارشناس کتابخانه (امانت)

077-31222702

شکرالله صداقت

کارشناس کنترل پروژه و تجاري سازي فناوري

077-31222719

مرضیه غزنوی

کارشناس مسئول کتابخانه

077-31222071

احمد فقیه احمدانی

کارشناس ارتباط با جامعه

077-31222080

لیلا مرهونی

کارشناس کتابخانه(فهرست نویسی)

077-31222705

لیلا منصوری

کارشناس کتابخانه(مرجع)

077-31222703

الهه منصوری فرد

کارشناس کتابخانه(دیجیتال)

077-3122700