معاونت برنامه ریزی و توسعه دانشگاه

عبدالکریم حسین پور

معاون برنامه ريزي و توسعه دانشگاه

استادیار گروه علوم اقتصادی

صفحه شخصی

k.hosseinpoor [at] pgu.ac.ir

عبدالرسول آبشیرینی

مدير برنامه، بودجه و تحول اداري

077-31222015

امین محمودی

مدير دفتر فني و نظارت بر طرح هاي عمراني

a_mahmoudi [at] pgu.ac.ir

امین کشاورز

مدیر فناوری اطلاعات، نوسازی و تحول اداری

دانشیار گروه مهندسی عمران

صفحه شخصی

077-31222022

keshavarz [at] pgu.ac.ir

محمدعلی امیری

کارشناس تاسيسات دفتر فني و نظارت بر طرح‌هاي عمراني

077-31222334

مریم انصاری

کارشناس عمراني دفتر فني و نظارت بر طرح‌هاي عمراني

077-31222054

عبدالرشید تنگکی آزاد

مسئول تدارکات دفتر فني و نظارت بر طرح‌هاي عمراني

شمس الله جعفری

کارشناس مسئول دفتر فني و نظارت بر طرح‌هاي عمراني

077-31222081

سامان سالاری

کارشناس طرح هاي عمراني

077-31222081

رضا شغابی

مسئول دفتر دفتر فني و نظارت بر طرح‌هاي عمراني

077-31222049

کاظم شهیدان

کارشناس مسئول دفتر فني و نظارت بر طرح‌هاي عمراني

077-31222085

کوروش قره باغی

متصدي تدارکات دفتر فني و نظارت بر طرح‌هاي عمراني

077-31222318

مرجان بهرامی

کارشناس تشکيلات و تحول اداري

077-3122242

سمانه حسینی

کارشناس برنامه و بودجه

077-31222016

رضا دهقانی

کارشناس فناوري اطلاعات

077-31222747

مریم روشن

کارشناس فناوري اطلاعات

077-31222097

محمد زارع

مسئول دفتر معاون برنامه ریزی و توسعه

حیدر مختاری

کارشناس فناوري اطلاعات

077-31222082

mokhtari [at] pgu.ac.ir

فاطمه سادات مهیمنی

کارشناس فناوري اطلاعات

077-31222017

عبدالرحیم وحدتیان

کارپرداز دفتر فنی دانشگاه خليج فارس

روح اله پاکیزه

رئيس گروه برنامه و بودجه

077-31222707

مینا پورمحمد

کارشناس فناوري اطلاعات

077-31222097

مهدی گشمردی

کارشناس فناوري اطلاعات

077-31222746