بایگانی رویدادها

تقویم رویدادها

وبینار رایگان آشنایی با کوچینگ

کوچ و مدرس توسعه فردی و افزایش عملکرد

نشست Introduction to oil and gas methane upstream emissions

نشست علم اطلاعات کوانتومی و چشم اندازهای آن

نشست معرفی گیاهان جایگزین کم آب بر و متحمل به شرایط سخت محیطی برای تامین امنیت غذایی در شرایط تغییر اقلیم

نشست روانشناسی شاختی: رویکردی انتقادی

نشست کاربردهای فناوری غشایی اسمز مستقیم