همایش ملی تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس؛ بسترهای تاریخی مناسبات فرهنگی، اجتماعی واقتصادی خلیج فارس

مانده تا رویداد
همایش ملی تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس؛ بسترهای تاریخی مناسبات فرهنگی، اجتماعی واقتصادی خلیج فارس

شنبه 10 اردیبهشت 1401 --- 11:30

محل: https://persiangulfhcc.pgu.ac.ir/
اشتراک در:

همایش ملی تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس؛ بسترهای تاریخی مناسبات فرهنگی، اجتماعی واقتصادی خلیج فارس


رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 16 آذر 1400