همایش بین المللی تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس؛ بسترهای تاریخی مناسبات فرهنگی، اجتماعی واقتصادی خلیج فارس

برگزار شده
همایش بین المللی  تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس؛ بسترهای تاریخی مناسبات فرهنگی، اجتماعی واقتصادی خلیج فارس

چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 --- 09:00

محل: https://persiangulfhcc.pgu.ac.ir/
اشتراک در:

همایش بین المللی ملی تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس؛ بسترهای تاریخی مناسبات فرهنگی، اجتماعی واقتصادی خلیج فارس


رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: شنبه 17 اردیبهشت 1401