بایگانی رویدادها

تقویم رویدادها

همایش بین المللی ملی تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس؛ بسترهای تاریخی مناسبات فرهنگی، اجتماعی واقتصادی خلیج فارس

آنلاین-لینک جلسات بعدا اضافه خواهد شد.

بیست و هفتمین سمینار جبر ایران، ۱۹- ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ به میزبانی دانشگاه خلیج فارس، به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

لینک وبسایت سمینار:

وبینار رایگان آشنایی با کوچینگ

کوچ و مدرس توسعه فردی و افزایش عملکرد

نشست Introduction to oil and gas methane upstream emissions

نشست علم اطلاعات کوانتومی و چشم اندازهای آن

نشست معرفی گیاهان جایگزین کم آب بر و متحمل به شرایط سخت محیطی برای تامین امنیت غذایی در شرایط تغییر اقلیم