نشست علم اطلاعات کوانتومی و چشم اندازهای آن

برگزار شده
نشست علم اطلاعات کوانتومی و چشم اندازهای آن

دوشنبه 29 آذر 1400 --- 10:30

محل: https://b2n.ir/RW0092901
اشتراک در:

نشست علم اطلاعات کوانتومی و چشم اندازهای آن


رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: شنبه 27 آذر 1400