معاونت آموزشی

معاون

محمود افشاری

محمود افشاری

معاون آموزشي

مدیران

امیرعباس ایزدپناه

امیرعباس ایزدپناه

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش

امیر رستمی

امیر رستمی

مدير گروه آموزش هاي مجازي و تخصصي

محمدجواد پورعابد

محمدجواد پورعابد

مدیر خدمات آموزشی

رئیس ها

داریوش امیری

داریوش امیری

رئيس اداره ثبت نام و امور مشمولين

سجاد حاجی زاده

سجاد حاجی زاده

رئيس اداره استعداد هاي درخشان و امور هيأت علمي

ابراهیم رجب پور

ابراهیم رجب پور

رئيس گروه برنامه ريزي و پايش آموزش

محمد علی رضایی

محمد علی رضایی

رئيس اداره دانش آموختگان و صدور تاييديه تحصيلي

کارکنان

میلاد مقدس

میلاد مقدس

مسئول دفتر معاونت آموزشی

احمد آرامون

احمد آرامون

مسئول دبيرخانه آموزش

ایران احمدی

ایران احمدی

کارشناس ثبت نام پذيرش

گلنار احمدی

گلنار احمدی

کارشناس خدمات آموزشی

محمدرضا جمادی

محمدرضا جمادی

مسئول دبیرخانه آموزش

حسین جمهیری

حسین جمهیری

کارشناس گروه آموزش هاي مجازي و تخصصي

مهدی خمیس

مهدی خمیس

مسئول اتاق تکثير

مریم زکی زاده

مریم زکی زاده

کارشناس گروه آموزش های مجازی و تخصصی

لیدا سامی وند

لیدا سامی وند

کارشناس مسئول دانش آموختگي

ام البنین شادنیا

ام البنین شادنیا

کارشناس برنامه ريزي و توسعه آموزشي

اصغر عالی لقب

اصغر عالی لقب

کارشناس برنامه ريزي و توسعه آموزشي

محمود علوی

محمود علوی

مسئول دبيرخانه آموزش

فاطمه فخرزاد

فاطمه فخرزاد

کارشناس پذیرش و دانش آموختگان

بنت الهدی نیکنام

بنت الهدی نیکنام

کارشناس مسئول خدمات آموزشی

خاتون هاشمی پور

خاتون هاشمی پور

کارشناس خدمات آموزش

ام البنین کریمی

ام البنین کریمی

کارشناس دانش آموختگي

مهدی گورکانی

مهدی گورکانی

کارشناس آموزش