معاونت فرهنگی و دانشجویی

علی دیندارلو

معاون فرهنگي و دانشجويي

شهرام اکبرزاده

کارشناس تربيت بدني

حمید بردیده

مدير تربيت بدني

sport.pgu [at] pgu.ac.ir

حمید جاویدی

مدیر فرهنگی، اجتماعی و امور داوطلبانه

فریده سادات حسینی

رئيس مرکز مشاوره

حسن تکین

رئيس اداره سراهاي دانشجويي

077-31222569

مهدی توکلی

مدیر مرکز خدمات دانشجویی

آزیتا آدینی

کارشناس امور فرهنگي

077-31222090

عباس احمدزاده

سرپرست خوابگاه

حسین بحرانی

کارپرداز معاونت دانشجويي

امید برزویی

کارشناس تربيت بدني

عاطفه جمالی

کارشناس مشاوره

077-31222339

احمدرضا خاجوی

کارشناس امور فرهنگي

077-31222093

حسن دشتدار

کارشناس امور دانشجويي

مرادعلی رستمی

متصدي نقليه امور دانشجويي

خداداد رضایی

کارشناس امور فرهنگي

محمد قاسم زارع

کارشناس امور فرهنگی

محمود صالحی

رئیس اداره رفاه و تغذیه دانشجویی

فاطمه صبحانی خواه

کارشناس اداره سراهای دانشجویی

ناصر قاسمی

کارشناس امور فرهنگي

077-31222092

سیده زحل قانعیان

کارشناس مسئول گروه خدمات روانشناختی و سلامت

077-31222241

معصومه مشتاق زاده

کارشناس بهداشت

عبدالرحیم معرفیان

کارشناس مسئول امور دانشجويي

077-31222573

هادی بردیده

مسئول خوابگاه دانشجويي

عبدالمهدی برومندزاده

مسئول خوابگاه دانشجويي

حکمت اله جمالی

کارشناس خدمات حوزه دانشجویی

مریم خلفی

اپراتور امور تغذيه

077-31222096

صدیقه خواجه

مسئول خوابگاه دانشجويي

رسول زنده بودی

مسئول خوابگاه دانشجويي

ماشاءاله زنده بودی

مسئول خوابگاه دانشجويي

محمدعلی صبحانی نسب

اپراتور امور تغذيه

077-33222369

زهرا صفایی

مسئول خوابگاه دانشجويي

077-31222562

حسن طاهریان

مسئول خوابگاه دانشجويي

بری غریبی

مسئول خوابگاه دانشجويي

علی فربود

مسئول خوابگاه دانشجويي

سیدمحسن موسوی

کارشناس امور خوابگاه ها

077-31222570

وحیده کوکبی زاده

مسئول خوابگاه دانشجويي

محمدرضا گنجی

مسئول خوابگاه دانشجويي