معاونت فرهنگی و دانشجویی

علی دیندارلو

معاون فرهنگي و دانشجويي

شهرام اکبرزاده

مدير تربيت بدني

مهدی توکلی

مدير امور دانشجويي

حمید جاویدی

مدیر فرهنگی، اجتماعی و امور داوطلبانه

فریده سادات حسینی

رئيس مرکز مشاوره

حسن تکین

رئيس اداره سراهاي دانشجويي

حیدر اکمیول

مسئول امور مالي معاونت دانشجويي

آزیتا آدینی

کارشناس امور فرهنگي

077-31222090

عباس احمدزاده

سرپرست خوابگاه

حسین بحرانی

کارپرداز معاونت دانشجويي

حمید بردیده

کارشناس تربيت بدني

077-31222515

sport.pgu [at] pgu.ac.ir

امید برزویی

کارشناس تربيت بدني

عاطفه جمالی

کارشناس مشاوره

077-31222339

احمدرضا خاجوی

کارشناس امور فرهنگي

077-31222093

حسن دشتدار

کارشناس امور دانشجويي

علی حسین رستمی

کارشناس امور فرهنگي

077-31222198

مرادعلی رستمی

متصدي نقليه امور دانشجويي

خداداد رضایی

کارشناس امور فرهنگي

فاطمه صبحانی خواه

کارشناس اداره سراهای دانشجویی

اصغر عالی لقب

کارشناس امور فرهنگي

077-31222091

alilaghab [at] pgu.ac.ir

ناصر قاسمی

کارشناس امور فرهنگي

077-31222092

سیده زحل قانعیان

کارشناس مسئول گروه خدمات روانشناختی و سلامت

077-31222241

عبدالرحیم معرفیان

کارشناس مسئول امور دانشجويي

077-31222517

مرضیه مقتدر پور

کارشناس بهداشت

هادی بردیده

مسئول خوابگاه دانشجويي

عبدالمهدی برومندزاده

مسئول خوابگاه دانشجويي

حکمت اله جمالی

کارشناس خدمات حوزه دانشجویی

مریم خلفی

اپراتور امور تغذيه

077-31222096

صدیقه خواجه

مسئول خوابگاه دانشجويي

رسول زنده بودی

مسئول خوابگاه دانشجويي

ماشاءاله زنده بودی

مسئول خوابگاه دانشجويي

محمدعلی صبحانی نسب

اپراتور امور تغذيه

077-33222369

زهرا صفایی

مسئول خوابگاه دانشجويي

077-31222562

حسن طاهریان

مسئول خوابگاه دانشجويي

بری غریبی

مسئول خوابگاه دانشجويي

علی فربود

مسئول خوابگاه دانشجويي

سیدمحسن موسوی

کارشناس امور خوابگاه ها

وحیده کوکبی زاده

مسئول خوابگاه دانشجويي

محمدرضا گنجی

مسئول خوابگاه دانشجويي