فراخوان دومین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال

تاریخ انتشار: سه شنبه 16 دی 1399
responsive image

قدمت هنرهای نمایشی در ایران، به قدمت تاریخ ایران است، اما عمر ادبیات نمایشی و تئاتر جدید ایران حدود یک و نیم قرن بیشتر نیست. ادبیات نمایشی و تئاتر جدید که اولین رخدادهای آن از مواجهه نویسندگان و هنرمندان ایرانی با تئاتر غرب به وقوع پیوست، گاه به گسست و گاه به پیوست با هنرهای نمایشی پیش از خود اقبال داشته است. از این رهگذر آزمون و خطا، مسیر اصلی شاغلین و فعالان این حرفه بوده است و آموزشهای دانشگاهی و علمی نیز پیش از آنکه به مباحث و بنیان های نظری ابتنا کند، همواره دستخوش این آزمون و خطاها بوده است. از سوی دیگر هنرهایی همچون سینما، تلویزیون و هنرهای دیجیتال نیز که حاصل رویکردهای فناورانه به هنرهای بصری و دراماتیک است، قدمهای اولیه و در عین حال بسیار محکمی در کشور ما برداشته است. افزون بر این مطالعات این دو حوزه یعنی هنرهای نمایشی و هنرهای دیجیتال نیز به مطالعات بینارشتهای هنر راه یافته اند و عرصههای نظری، فنی و تجربی این رشتهها به زیور دانش و مطالعات دیگر حوزههای علوم انسانی و هنر نیز آراسته شده است. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگر ضروری میرسد، به اشتراک گذاشتن حاصل مطالعات و پژوهشهای محققین و اساتید این رشتههای هنری است. در این راستا، دانشگاه دامغان در صدد است با توجه به  الی 10  ساعت 1399 اسفندماه 11 و 10 این مهم دومین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال را در تاریخ . برگزار کند22 دبیر علمی: دکتر سارا صادقینیا دبیر اجرایی: دکتر اسداله غلامعلی اهداف همایش:  - کمک به هموار شدن و گسترش هر چه بیشتر فضای پژوهش و تحقیق در عرصه هنرهای نمایشی و دیجیتال - فراهم ساختن امکان دسترسی دانشجویان یا اساتید و محققان به آخرین دستاوردهای تحقیقاتی در عرصه های هنرهای نمایش و دیجیتال - کمک به ارتقای سطح و میزان تولیدات علمی و دانشگاهی  در عرصه های هنرهای نمایشی و دیجیتال

 

 محورهای همایش تئاتر   نقد و تحلیل آثار نمایشی معاصر

- ارتباط میان متن و اجرای نمایشی

-  مطالعه وجوه دیداری و شنیداری هنر نمایش

-  اقتباسشناسی در هنر نمایش

- هنر اجرا به مثابه یک گونه نمایشی نوین

- جامعهشناسی نمایش

-  مطالعات نظری و میان رشته ای تئاتر

-  تلویزیون   نقد و تحلیل آثار تلویزیونی

- راهکارها و راهبردهای نوین در عرصه تولید هنری آثار تلویزیونی

-  مطالعه وجوه هنری تولیدات تلویزیونی

-  تلویزیون و صنعت فرهنگ

-  تبلیغات تلویزیونی به مثابه یک گونه نمایشی

-  جامعهشناسی تلویزیون

-  تلویزیون و مطالعات فرهنگی

- سینما   نقد و تحلیل آثار سینمایی معاصر

-  ارتباط میان متن و تصویر در سینما

-  اقتباس در سینما

- سینما و صنعت فرهنگ

- سبک ها و مکتب های بازیگری در سینما

-  جامعه شناسی سینما

- هنرهای دیجیتال   نقد و تحلیل آثار هنری دیجیتال

-  هنر دیجیتال و بینامتنیت

- هنر اینترنتی به مثابه یک گونه از هنرهای دیجیتال

-جامعه شناسی هنرهای دیجیتال

 تاریخ های مهم  1399 دیماه 1تاریخ آغاز ثبت نام:  1399 اسفندماه 11 و 10تاریخ برگزاری:  1399 اسفند ماه 1آخرین مهلت ارسال مقالات:

 نشانی: دامغان. دانشگاه دامغان یا به نشانی اینترنتی