دومین کنفرانس بین المللی چالشها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری

تاریخ انتشار: سه شنبه 16 دی 1399
responsive image

دومین کنفرانس بین المللی چالشها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری