در حکمی از طرف رییس دانشگاه خلیج فارس: دکتر ملک حسین شهریاری به عنوان معاون پشتیبانی و عامل مالی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی منصوب شد.

تاریخ انتشار: دوشنبه 26 اردیبهشت 1401
responsive image

دکتر محمد مدرسی رییس دانشگاه خلیج فارس، دکتر ملک حسین شهریاری را به عنوان معاون پشتیبانی و عامل مالی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی منصوب کرد.

متن حکم بدین شرح است:

جناب آقای دکتر ملک حسین شهریاری
عضو محترم هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

با سلام و احترام

       نظر به تعهد و تخصص جنابعالی و بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی طی نامه شماره 2585771 مورخ 1401/01/29 و به استناد بند ه، ماده 4، آئین نامه مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب جلسه شماره 684 مورخ 1389/12/10 شورای عالی انقلاب فرهنگی، به موجب این حکم به مدت دو سال به عنوان معاون پشتیبانی و عامل مالی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی منصوب می شوید.

امید است در سایه الطاف خداوندی، با بهره گیری از تجربیات دیگر همکاران، در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

Log in to post comments