دکتر عبدالکریم حسین پور به سمت معاون برنامه ریزی و توسعه دانشگاه منصوب شد.

تاریخ انتشار: شنبه 6 فروردین 1401
responsive image

در حکمی از طرف دکتر محمد مدرسی رییس دانشگاه خلیج فارس، دکتر عبدالکریم حسین پور به سمت معاونت برنامه ریزی و توسعه دانشگاه خلیج فارس منصوب شد.

متن حکم بدین شرح است:

جناب آقای دکتر عبدالکریم حسین پور
عضو محترم هیات علمی دانشکده کسب و کار و اقتصاد

با سلام و احترام؛

نظر به مراتب تعهد و تخصص جنابعالی و به استناد ماده 4؛ بند هـ، ردیف 10 آئین نامه مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب جلسه شماره 684 مورخ 89/12/10 شورای عالی انقلاب فرهنگی، به موجب این حکم به عنوان معاون برنامه ریزی و توسعه دانشگاه برگزیده می شوید.

یادآور می شود استقرار نظام برنامه ریزی و مدیریت راهبردی عملکرد در دانشگاه و تخصیص منابع بر مبنای آن در چارچوب نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از وظایف کلیدی آن معاونت بوده و انتظار دارد با استفاده از همه منابع، امکانات و سرمایه انسانی، ‌اجتماعی دانشگاه برای پایش، به روز رسانی و تحقق سند راهبردی دانشگاه در چارچوب مقررات و اسناد بالادستی اقدام نمایید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و با بهره گیری از تجربیات سایر معاونین و دیگر همکاران در انجام امور محوله موفق و پیروز باشید.

Log in to post comments