بایگانی رویدادها

تقویم رویدادها

هسته تاریخ شفاهی خلیج فارس برگزار میکند:

گزارش طرح موفقیت تعاونی

تعاونی تلاشگران تنگسیر لیان

دکتر حسین الهیاری

عضو هیئت علمی گروه تاریخ و دبیر هسته

بررسی پتانسیل آنتی اکسیدانی و اثر حفاظتی ماکرو جلبک خلیج فارس بر آسیب DNA: یک رویکرد الکتروشیمیایی

دکتر ائمه باقری حشکوایی

محقق ارشد مهندسی زیست پزشکی