نشست علمی با موضوع"استراتژی صفویان از آزاد سازی جزایر اشغالی و بهره مندی از خلیج فارس"

تاریخ انتشار: چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400
responsive image