تحلیل ناپارامتری سری های زمانی تابعی با روش FSSA

برگزار شده
تحلیل ناپارامتری سری های زمانی تابعی با روش FSSA

دوشنبه 23 خرداد 1401 --- 10:00

محل: دانشکده مهندسی سیستمهای هوشمند و علوم داده- طبقه 1 بلوک B
اشتراک در:

تحلیل ناپارامتری سری های زمانی تابعی با روش FSSA

دکتر حسین حق بین


رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: شنبه 21 خرداد 1401