دانشگاههای نسل سوم و چهارم: آیا واقعا آمادگی در ایران وجود دارد؟

برگزار شده
دانشگاههای نسل  سوم و چهارم: آیا واقعا آمادگی در ایران وجود دارد؟

چهارشنبه 8 دی 1400 --- 10:00

محل: https://b2n.ir/RW0100801
اشتراک در:

دانشگاههای نسل سوم و چهارم: آیا واقعا آمادگی در ایران وجود دارد؟


رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 6 دی 1400