نشست تنبيهات علی تحقيق عبدالسلام هارون لرسالة (مناقب الترک) للجاحظ

برگزار شده
نشست تنبيهات علی تحقيق عبدالسلام هارون لرسالة (مناقب الترک) للجاحظ

دوشنبه 22 آذر 1400 --- 19:30

محل: https://b2n.ir/RW0092204
اشتراک در:

نشست تنبيهات علی تحقيق عبدالسلام هارون لرسالة (مناقب الترک) للجاحظ


رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: شنبه 20 آذر 1400