نشست چالش ها و نیازهای فناورانه صنایع دریایی استان بوشهر

برگزار شده
نشست چالش ها و نیازهای فناورانه صنایع دریایی استان بوشهر

دوشنبه 22 آذر 1400 --- 12:00

محل: https://b2n.ir/RW0092202
اشتراک در:

نشست چالش ها و نیازهای فناورانه صنایع دریایی استان بوشهر


رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: شنبه 20 آذر 1400