نشست ترندهای اينترنت اشيا در پنج سال آینده

برگزار شده
نشست ترندهای اينترنت اشيا در پنج سال آینده

دوشنبه 22 آذر 1400 --- 11:00

محل: https://b2n.ir/RW0092202
اشتراک در:

نشست ترندهای اينترنت اشيا در پنج سال آینده


رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: شنبه 20 آذر 1400