نشست ابرچالش های جهانی و راهکارهای فناوری نانو جهت رویارویی با آنها

برگزار شده
نشست ابرچالش های جهانی و راهکارهای فناوری نانو جهت رویارویی با آنها

دوشنبه 22 آذر 1400 --- 10:00

محل: https://b2n.ir/RW0092201
اشتراک در:

نشست ابرچالش های جهانی و راهکارهای فناوری نانو جهت رویارویی با آنها


رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: شنبه 20 آذر 1400